Chuyên Viên Kỹ Thuật Tàu Biển

Quảng Nam

31/03/2023

THILOGI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Cảng

Quảng Nam

31/03/2023

THILOGI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Kho

Quảng Nam

31/03/2023

THILOGI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Doanh Linh Kiện Phụ Tùng

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Cơ Khí

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Quy Trình Công Nghệ

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Layout - Thiết Kế Kỹ Thuật

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Công Nghệ

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Phẩm

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên R&D Lĩnh Vực Cơ Khí

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên viên Cao Cấp Phân Tích Chính Sách Vĩ Mô (Macro Research)

Quảng Nam ,  Hồ Chí Minh

15/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Phiên dịch viên Tiếng Hàn

Hồ Chí Minh

01/03/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Tài chính Đầu Tư

Hồ Chí Minh

10/02/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Quản lý Dự án/ Quản lý Thi công

Hồ Chí Minh

01/09/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Phát Triển Dự Án

Hồ Chí Minh

08/02/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Thư Ký Dự Án

Hồ Chí Minh

08/02/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc