Chuyên Viên Hành Chính (Làm việc tại Lào, Campuchia)

Lào ,  Campuchia

18/09/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán (Làm việc tại Lào, Campuchia)

Lào ,  Campuchia

18/09/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự (Làm việc tại Lào, Campuchia)

Lào ,  Campuchia

18/09/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D)

Quảng Nam

05/09/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 200 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

Quảng Nam

05/09/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự (Làm việc tại Lào, Campuchia)

Lào ,  Campuchia

05/09/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán (Làm việc tại Lào, Campuchia)

Lào ,  Campuchia

05/09/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Hành Chính (Làm việc tại Lào, Campuchia)

Lào ,  Campuchia

05/09/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc