Chuyên Viên Hoạt động Văn thể

Hồ Chí Minh

19/02/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Kế toán phụ trách Tư vấn Chính sách

Hồ Chí Minh

17/02/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế toán Thanh toán

Hồ Chí Minh

31/01/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Công nghệ thông tin Phần mềm

Hồ Chí Minh

22/01/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Kế toán Tài sản

Hồ Chí Minh

17/01/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Digital và Truyền thông Marketing

Hồ Chí Minh

17/01/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Kế hoạch Marketing và Quản trị Thương hiệu

Hồ Chí Minh

17/01/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Tuyển dụng

Hồ Chí Minh

10/01/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó Phòng Dịch vụ Hành chính

Hồ Chí Minh

01/12/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Digital Marketing Executive

Hồ Chí Minh

17/11/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Marketing tổng hợp

Hồ Chí Minh

17/11/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản lý và Phân tích dữ liệu Nhân sự

Hồ Chí Minh

16/02/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Tuyển dụng

Hồ Chí Minh

18/01/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Tài chính Đầu tư

Hồ Chí Minh

17/01/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Pháp lý Kinh doanh

Hồ Chí Minh

10/01/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó phòng Pháp lý Đầu tư - Đất đai

Hồ Chí Minh

10/01/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó phòng Pháp lý Doanh nghiệp & Nội bộ

Hồ Chí Minh

10/01/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó phòng Kế toán Quản trị Chi phí Giá thành

Hồ Chí Minh

10/01/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc