Chuyên Viên Giải Pháp Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

Quảng Nam

22/05/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

Quảng Nam

16/05/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Quảng Nam

06/05/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Giải Pháp Internet Vạn Vật (IoT)

Quảng Nam

24/04/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Doanh Linh Kiện Phụ Tùng

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Cơ Khí

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Quy Trình Công Nghệ

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Layout - Thiết Kế Kỹ Thuật

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Công Nghệ

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Phẩm

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên R&D Lĩnh Vực Cơ Khí

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc